Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183311
L o g i n
NYTT STYRE I BJØDNA-TORES VENNER
På årsmøtet i forrige uke ble det valgt nytt styre i foreningen. Ikke de store forandringene riktignok. Reidar Frafjord hadde bedt om avløsning, og som hans etterfølger ble innvalgt Morten Øvstebø. Som nytt varamedlem ble Øystein Dahle valgt. Forøvrig ble leder og øvrige styremedlemmer gjenvalgt. Du finner navn på alle i styret under menypunktet Bjødna-Tores Venner til venstre.

20 medlemmer hadde møtt fram til årsmøte onsdag 26. mars. Før selve årsmøtet holdt bygdebokforfatter Jørg Eirik Waula et godt foredrag om gleder og utfordringer i abeidet med å skrive en bygdebok. Han gikk igjennom en lang rekke kilder slektsgranskere benytter seg av, og understreket betydningen av å være kritisk - både med bruk av skriftlige kilder, man særlig i forhold til muntlige tradisjoner og informanter. Waula opplyste ellers at bind 4 i bygdebokserien Indre Gjesdal vil komme ut i løpet av 2008. Det gjelder gårdene Nødland, Kjærvoll og Dirdal.

Referat fra selve årsmøtet vil bli lagt ut på nettsiden straks det foreligger og er underskrevet.

Etter årsmøtet orienterte Kåre Haaland om planen for slektsstevnet i 2010. Det blir et 3-dagers arrangement 11.-13. juni, delvis på Håland og delvis på Byrkjedalstunet. Se programmet under 'Andre dokumenter'.

Morten Øvstebø orienterte om planleggingen av en kampanje for verving av flere medlemmer. Kampanjen starter opp i løpet av april måned. Målet er å nå 500 medlemmer før året er omme. Flere medlemmer er blant annet viktig for å øke inntektene. Foreningen er avhengig av å bygge opp en kapital for å dekke kommende utgifter, særlig knyttet til slektsstevnet i 2010.

Svein Håland luftet interessen for å arrangere en "slektstur" til USA neste år - i utvandrernes fotspor. Etter responsen på møtet jobber Svein videre med denne turen.

Reidar Frafjord og Per Terje Haaland orienterte om arbeidet med slektsboka: personopplysninger, biografisk stoff og bilder. Begge mente at en nå hadde kontroll på innsamlingsarbeidet, men at en god del gjenstår. Alle bør merke seg at at sluttstrek for innsamling av personopplysninger er satt til 31.12.2008. Det som kommer inn etter dette, vil sannsynligvis ikke kunne tas med i boka. Etter en stor innsats høsten 2007 er svært mye av det biografiske stoffet om de eldste generasjonene på plass. Her mangler likevel noe i enkelte slektsgreiner. Håper på god hjelp fra DERE når henvendelsen kommer. - Når det gjelder bilder, har Per Terje Haaland nå satt i gang en systematisk gjennomgang av bildearkivet for å finne ut hva vi har, og hva vi mangler. Hele 2008 vil nok gå med til å få tak i flere bilder slik at fotomaterialet i boka dekker alle greiner på en ordentlig måte. Også til dette arbeidet er vi helt avhengige av DERE, våre slektninger, som har bilder i album eller på stueveggen. De som har samlet inn personopplysninger i de forskjellige slektsgreinene, er også bedt om å besørge innsamling/lån av bilder for skanning og arkivering.


Skrevet: 05.04.08 klokken 10:13


Tilbake
Nyhetsarkiv