Om nettstedet             Bli medlem           Gjestebok                 Kontakt oss

Besøkende #183315
L o g i n
BJØDNA-TORES VENNER - HVA NÅ ?
Etter slektstreffet har jeg fått flere henvendelser om hva som nå skal skje med foreningen vår. I samtaler og øvrig kontakt med både slektninger og ikke-slektninger er inntrykket at mange er opptatt av spørsmålet – på en positiv og interessert måte. Og det er jo hyggelig ! Framover mot årsmøtet i mars 2011 må både styret og andre medlemmer tenke gjennom foreningens videre sjebne.

Som kjent ble Bjødna-Tores Venner (BTV) stiftet 19. juni 2006 etter forslag fra Asbjørn Simonsen. Foreningen skulle være en organisatorisk overbygning knyttet til planene om en ny slektsbok og arrangement i forbindelse med 200-års jubileet for fødselen til Tore Toresen f. 1810, den senere Bjødna-Tore. Vedtekter ble utarbeidet og foreningen ble senere registrert i Brønnøysundregisteret. Etter hvert som prosjekt Bjødna-Tore utviklet seg, ble det tydelig at dette var et svært nyttig grep for å styre arbeidet og prosessen. Formaliseringen førte blant annen til en bedre fordeling av ansvar og oppgaver, en synliggjøring av ansvar og oppgaver og en god og trygg økonomistyring.

Vedtektene
I vedtektene står det i § 1:

” Foreningen "Bjødna-Tores venner" er en ideell forening som skal samle inn og formidle kunnskap om slektshistorie og lokal kulturhistorie, særlig knyttet til de indre bygdene i Forsand og Gjesdal kommuner.

En sentral oppgave er å bevare minnet etter Tore Toreson Haaland (Bjødna-Tore) fra Håland i Frafjord og markere hans 200-års fødselsdag i 2010. Dette skal bl a skje ved å arrangere et slektsstevne, ulike kulturarrangementer samt utgi en ny slektsbok om hans forfedre og etterkommere”.

Vi ser her at foreningens formål er bredere enn ny slektsbok og slektstreffene i 2010, selv om dette så langt har vært en hovedsak for styret og andre aktive medlemmer. Selvsagt. Det likevel naturlig at foreningen nå vurderer om den skal drives videre, eller legges ned.

I vedtektenes § 6 står det at

” Forslag om en eventuell nedleggelse av foreningen skal forelegges medlemmene på to på-følgende, ordinære årsmøter og krever hver gang minst 2/3 flertall. Ved en eventuell nedleggelse tilfaller foreningens aktiva Rogaland Historie- og Ættesogelag”.

Videre sjebne
Styret i BTV har ved flere anledninger drøftet foreningens videre sjebne. Det er her en klar holdning at foreningen bør videreføres på en eller annen måte. På årsmøtet i mars 2011 vil styret legge fram en sak med tilråding om videre utvikling og drift, eller avvikling i samsvar med vedtektenes bestemmelser. En forutsetning for videre drift er at tilstrekkelig mange – slektninger og andre – synes det er en god idé. En aktiv og levende forening krever at noen gjør en jobb. Vi må regne med at det vil være behov for nye krefter etter hvert, bl.a. til styret.
Det kan allerede nå være nyttig å presentere noen tanker om eventuelle videre aktiviteter i BTV. De kan kanskje tjene til større engsjement og gjerne innspill fram mot årsmøtet neste år. Det som står nedenfor er min personlige mening og er da ikke klarert med styret i BTV.

Jeg mener at BTV bør bestå, om enn med et noe annet formål og redusert aktivitet i forhold til de foregående år. Interessen for foreningens arbeid så langt har vært stor. Selv om en må regne med at medlemstallet vil gå ned neste år, tror jeg at ny bok og slektsarrangementene har bidratt til økt interesse for slekt og lokalhistorie. Kunnskap om våre forfedre og forståelse for deres livsvilkår har en egenverdi. En slik historisk innsikt setter også eget liv i et verdifullt og spennende perspektiv.

Tanker om videreføring
Bjødna-Tores Venner bør fortsatt ha som formål å ” samle inn og formidle kunnskap om slektshistorie og lokal kulturhistorie, særlig knyttet til de indre bygdene i Forsand og Gjesdal kommuner.” Det kunne være fristende å utvide formålet tematisk og geografisk. Min mening er at vi skal være forsiktige med det, bl.a. fordi det allerede finnes organisasjoner som favner dette større perspektivet. Jeg tenker da spesielt på Rogaland historie- og ættesogelag med deres lokallag, deriblant Gjesdal historie-og ættesogelag. En innsnevring av foreningens arbeidsfelt, for eksempel bare til å gjelde Frafjord, vil gjøre foreningen mindre interessant for mange. Så jeg tror at dagens formålsparagraf, 1. ledd, er passe romslig og styrende i forhold til aktuelle aktiviteter i fremtiden.

Hvilke aktiviteter skal foreningen og dets medlemmer drive med – og hva med aktivitetsnivå?

Kanskje noe av dette:
• samle inn lokalhistorisk kunnskap fra arkiver og andre skriftlige kilder
• samle inn muntlige overleveringer og historier av allmenn interesse
• samle inn/skanne eldre foto
• gjøre lyd- og videoopptak av personer og hendelser
• kartfeste (stedfeste) historiske veier, steder, hus og andre objekter
• gjøre ny informasjon tilgjengelig for medlemmene – og andre
• drive nettstedet Bjødna-Tores Venner – viktigste informasjonskanal, vurdere ny struktur og
grafisk uforming
• avholde to – tre arrangement pr år, deriblant én tur
• konsentrasjon om ”årets tema”
• aktivt rekruttere flere yngre personer i det videre arbeidet
• videreføre/ajourføre etterkommeroversikten etter Bjødna-Tore ?
• Bjødna-Tores Venner bør fortsatt være en medlemsforening med et personlig medlemskap.
Du må aktivt velge å være medlem og betale en medlemskontingent. Kontingenten kan
reduseres og fastsettes av årsmøtet.
• - flere ideer finnes helt sikkert !

En videre drift av BTV er avhengig av et visst antall engasjerte personer i sentrale roller. En helt avgjørende faktor er derfor at noen er villige til å bruke tid og krefter på arbeidet i BTV. Dersom foreningen har 10-15 aktive medlemmer, vil mye være gjort. Drift over tid vil også avhenge av om medlemstallet ikke blir for lavt. Etter en kjempeinnsats av mange gjennom flere år vil det være fornuftig nå ikke starte opp med for mye !Med min kjennskap til interessen for slekt og lokalhistorie mener jeg klart at det grunnlag for en videreføring av BTV.

Hva mener du ?
Styret i BTV ønsker synspunkter og innspill om videreføring av foreningen. Send ditt bidrag til undertegnede eller en annen i styret. Forslag og ideer vil så vurderes i forbindelse med utarbeiding av sak til årsmøtet i 2011.
Ta ellers gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller noen kjappe kommentarer !

Per Terje Haaland
E-post: pth@lyse.net
T. 91695667


Skrevet: 22.09.10 klokken 20:49


Tilbake
Nyhetsarkiv